ਡਰੱਗਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ + ਸੰਭੋਗ

ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ + ਸੰਭੋਗ

ਸੰਭੋਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਸੰਭੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਐੱਚ ਆਈ ਵੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਐੱਸ ਟੀ ਆਈ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਕਾਮੁਕ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਖ਼ਤਰੇ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਭੋਗ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰੋ (ਭਾਵ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਡੋਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖੋ)।