ਪੀ.ਈ.ਪੀ. ਕਰਵਾਉਣਾ

ਮੈਨੂੰ ਪੀ ਈ ਪੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐੱਚ ਆਈ ਵੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੀ ਈ ਪੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

 

St. Paul’s Hospital Emergency Room
(ਸੇਂਟ ਪੌਲ੍ਹਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਐਮਰਜੰਸੀ ਰੂਮ)
1081 Burrard Street
Vancouver, BC, V6Z 1Y6
P – 604.682.2344

IDC – Immunodeficiency Clinic at St. Paul’s Hospital
(ਆਈ ਡੀ ਸੀ – ਸੇਂਟ ਪੌਲ੍ਹਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ
ਵਿਖੇ ਇਮਿਊਨੋਡੈਫ਼ਿਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕਲੀਨਿਕ)
1081 Burrard Street
Vancouver, BC, V6Z 1Y6
P – 604.561.4898

HIM Sexual Health Centre
(ਹਿਮ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ – ਡੇਵੀ ਸਟ੍ਰੀਟ)
Davie Street
421 – 1033 Davie Street
Vancouver, BC, V6E 1M7
P – 604.488.1001

Spectrum Health
(ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਹੈਲਥ)
702 – 1080 Howe Street
Vancouver, BC, V6Z 2T1
P – 604.681.1080

Bute Street Clinic
(ਬਿਊਟ ਸਟ੍ਰੀਟ ਕਲੀਨਿਕ)
1170 Bute Street
Vancouver, BC, V6E 1Z6
P – 604.707.2790

Downtown Community Health Centre
(ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ )
569 Powell Street
Vancouver, BC, V6A 1G8
P – 604.255.3151


*ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਮਲੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀ ਈ ਪੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲਈ ਇਹ ਸਹਾਇਕ ਵਸੀਲਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ: